Metrofin: Geld lenen met de glimlach  
Bank Geld Vakantie Auto Huis Trouwen
Menu   Home / Zwarte lijst   
Home
Lening op afbetaling
Herfinanciering
Verkoop op afbetaling
Tarieven
Online aanvraag
Zwarte lijst
Vraag & antwoord
Contact
Routebeschrijving
Contact
Reacties van klanten
  Na één mailtje wist ik al dat ik bij Metrofin.be een pak minder zou betalen voor mijn lening.
  Sinds we onze lopende hypotheek door Metrofin.be lieten herfinancieren kunnen we eindelijk terug genieten van het leven.
 

Bedankt Metrofin.be, dankzij jullie konden we ons huis, na dat ongeluk van mijn man, behouden. U deed meer dan onze eigen bank. Jullie zijn tenminste mensen met een hart.
Nu lig ik ’s nachts niet meer te woelen! Metrofin.be bezorgde ons de financiële ademruimte die nodig was om zonder slapeloze nachten gelukkig verder te leven.

   
 

Zwarte lijst

Start online aanvraag: Stap 1 stap2 stap2 stap2 stap2

De dood met de kogel of de doodstraf is in België al lang afgeschaft. Zware misdadigers die zelfs "levenslang" krijgen, worden na verloop van tijd (indien ze inzien dat ze fout waren en zich willen beteren) toch vrijgelaten omdat iedereen een tweede kans verdient.
Waarom zou men dan ook wat betreft "leningen" geen tweede kans mogen krijgen.

Het raadgeven en oplossen van probleemdossiers van mensen die eigendom hebben, is onze grootste specialiteit !

Hebt u achterstand ? Wil uw bank u niet helpen ? Dreigen de deurwaarders...

Wordt uw eigendom verkocht door de bank ? Bel ons: 03.227.38.40

De meerderheid van de kredietnemers kampt gelukkig niet met betalingsachterstanden.

Maar helaas stonden er toch op 1 september welgeteld 361.955 kredietnemers geregistreerd als wanbetaler bij de kredietcentrale van de Nationale Bank, de zogenoemde “zwarte lijst”. Dat is een historisch record.

Een nooit eerder gezien aantal van 84.522 gezinnen moeten ook noodgedwongen het beheer van hun geld – loon of inkomen - overlaten aan een professionele schuldbemiddelaar. Dat zijn er 13 procent meer dan een jaar geleden.

Er zijn dus helaas veel mensen :

 • die problemen hebben met de betaling van hun leningen
 • die op de zwarte lijst staan
 • die loonbeslag hebben
 • die zware betalingen moeten doen
 • die betalingsachterstand opliepen
 • wiens bank hen niet meer wil helpen
 • tegen wie de bank dreigt met de verkoop van het huis

Regelmatig bellen de mensen ons met hun problemen.
Onze website is er zeker niet op gericht u te misleiden, u ijdele hoop te geven of om lichtzinnig een krediet of een herfinanciering of een spreiding van uw lening op een langere termijn aan te vragen. Lenen is een ernstige zaak en moet doordacht gebeuren want: Let op, geld lenen, kost ook geld!

Een belangrijke voorwaarde om een tweede kans te krijgen is dat u eigenaar bent !

Als u geen eigendom hebt, kunnen we u helaas zeker niet helpen. Wij zoeken ook geen mensen die van geen hout pijlen weten te maken, wij maken ook geen reclame om mensen met problemen aan te trekken, wij zetten u, die het hoofd niet kan bieden aan uw schulden,niet aan tot het opnemen van krediet, wij benadrukken ook in geen geval dat het verkrijgen van een nieuw krediet gemakkelijk en snel kan gebeuren en wij willen u zeker niet aansporen tot het hergroeperen of tot een centralisatie van lopende kredieten.
Wij werken uitsluitend in een vertrouwensrelatie tussen u - ons en de kredietgever.

Daarom zeggen we u meteen dat we enkel uw vraag - als u op de zwarte lijst staat en eigendom hebt - willen behandelen als u voldoet aan de volgende 9 voorwaarden:

 • U moet eigendom hebben en bereid zijn deze in borg te geven
 • u moet eerlijk en oprecht ons uw financiële toestand vertellen
 • U mag geen overdreven schuldenlast hebben of niet in een uitzichtloze situatie zitten
 • U moet inzien dat u fout gebudgetteerd hebt
 • U moet inzien dat u het roer moet omgooien en zuiniger moet leven
 • U moet beloven stipt uw toekomende betalingen te doen
 • U moet dankzij uw tweede kans uw financiële toestand terug op punt kunnen stellen
 • U moet minder betalen dan voorheen
 • U moet er op vooruitgaan!

Iedereen kan eens tegenslag hebben, werkloos worden, te veel ziekenhuiskosten, belastingen, een relatiebreuk of echtscheiding, een faillissement, enz. Dat begrijpen wij. Elke dag opnieuw zien we dat de verschillende leningen die mensen hebben lopen, niet altijd te wijten zijn aan een slecht financieel beheer, maar dat het voornamelijk het gevolg is van ongelukkige gebeurtenissen in het leven. Ook het feit dat ze op de zwarte lijst zijn terecht gekomen is niet altijd hun eigen schuld.
De economische malaise van de afgelopen maanden laat zijn sporen na. Consumenten die hun budgettering iets te nipt berekenden geraakten in de problemen. Er is dringend een degelijke aanpak nodig van de overheid en de nieuwe WCK van 13.6.2010 is een doekje voor het bloeden. Het zijn de kredietgevers die moeten geresponsabiliseerd worden.

Vaak zien we dat “lukraak” kredieten worden toegestaan.

Als kredietbemiddelaar en financiëoloog luisteren, informeren, steunen en begeleiden we u en zoeken GRATIS naar een oplossing en naar het voor u meest passend en betaalbaar krediet.

Men moet goed weten dat een "tweede kans krediet" in welke vorm ook voor sommige mensen helemaal geen oplossing is als ze het roer niet omgooien en hun budget niet onder controle houden en zich constant blijven laten verleiden tot alweer nieuwe (kleine of grote) leningen op afbetaling of tot het opnemen van kredietkaarten en kredietopeningen.

Het is enkel wanneer u uw levensstijl zal aanpassen, uw budget onder controle houdt, een voorziening aanlegt voor “slechte tijden of onvoorziene kosten” en uw geld niet uitgeeft aan zaken die onnodig zijn, dat u er terug bovenop zal komen.

Doet u dat niet dan zit  u na één of twee jaar terug in hetzelfde schuitje met een nog grotere schuldenlast! U moet ook weten dat een herschikking van uw schulden in één nieuwe grote lening met hypotheek (het in pand geven van uw eigendom) u weliswaar per maand minder zal kosten, maar dat u in totaliteit véél meer zal terugbetalen omdat uw krediet, dus ook uw kortlopende kredieten, gespreid worden over een langere periode.

Let dus - nadat u een nieuwe kans kreeg door een herschikking van uw krediet of met het redden van uw eigendom - dubbel goed op en zorg dat je van het geld dat je maandelijks door de oplossing die u krijgt - omdat u de verwijlintresten en de kosten van de deurwaarders spaart - opzij legt voor “moeilijke tijden” of “onvoorziene kosten” of beter nog : spaar het geld zodat je de lening voortijdig kan afbetalen.
Wij beloven u niets, maar wij gaan ervoor: Kredietbemiddelaar zijn betekent voor ons kracht ontwikkelen voor anderen.
Vul op deze website het infoformulier volledig in. Geef al uw kredieten – leningen op afbetaling, kredietkaarten, hypotheken en schulden eerlijk op en geef zelfs in de toelichting een woordje uitleg zodat we ons een beeld kunnen vormen van uw toestand.

Bel ons gerust op voor een woordje uitleg. Telefoneren mag u op nummer: 03-227.38.40.

Wij zullen OP EEN MENSELIJKE MANIER EN WELWILLEND kijken wat we voor u kunnen doen. We kunnen in ieder geval meer dan uw bank en hebben al 40 jaar ervaring met moeilijke dossiers.
U betaalt aan ons NOOIT kosten. (dat is trouwens wettelijk verboden)
De zwarte lijst geldt zowel voor het hypothecair krediet als voor het consumentenkrediet. Als u ooit drie maanden achter gestaan hebt met de terugbetaling van uw lening op afbetaling, of hypotheek en binnenkort ook met uw alimentatie en huur dan wordt u gemeld bij de Nationale Bank die u op een “zwarte lijst” zet.

De wet is streng !

Hierna leggen we het een en het ander uit want de teksten van de wetten op het hypothecair krediet en op het consumentenkrediet zijn niet altijd gemakkelijk te begrijpen.

Voor wie is de wet op het consumentenkrediet en waar slaat hij op ?
Deze wet op het consumentenkrediet van 13 juni 2010 die in werking treedt op 1 december 2010 is voor iedereen die een lening doet en die geen handel drijft, maar hij is ook van toepassing voor kredietbemiddelaars en kredietgevers en geldt voor alle leningen op afbetaling, voor de verkoop op afbetaling, (bijv. voor een autofinanciering ) voor een kredietopening en voor een leasing.

De wet van 13 juni 2010 past volgende definities aan: kredietgever, kredietbemiddelaar, totale kosten van het krediet voor de consument, jaarlijks kostenpercentage, debetrentevoet, verkoop op afbetaling, financieringshuur, kapitaal voor de geoorloofde debetstanden op een rekening en de overschrijdingen zonder regeling voor gespreide terugbetaling van de hoofdsom, gelieerde kredietovereenkomst en duurzame drager.
Ze voegt volgende nieuwe definities toe: vaste debetrentevoet, geoorloofde debetstand op een rekening, overschrijding, kredietbedrag, totaal door de consument te betalen bedrag, rekening, en ‘leuren met een kredietovereenkomst’.

De kredietgevers en de kredietbemiddelaars moeten bepaalde inlichtingen over u inwinnen, maar ook over een eventuele borg. Daarom zullen ze u een aantal vragen stellen die hen zullen in staat stellen uw financiële situatie en uw terugbetalingmogelijkheden te onderzoeken. Zo zullen we uw inkomsten moeten kennen? Welke huursom betaalt u? Hebt u al andere leningen lopen? De kredietgever moet ook de Centrale voor de Kredieten aan Particulieren raadplegen om na te gaan of u al leningen of kredieten hebt lopen. U bent verplicht om een juist en volledig antwoord op al de gestelde vragen te geven.

De kredietgever mag u nooit een lening toestaan en de kredietbemiddelaar mag de aanvraag niet indienen als zij rekening houdend met de door u gegeven inlichtingen kan inschatten dat u niet in staat zal zijn om uw verplichtingen na te komen.
Vervolgens moet de kredietgever en de kredietbemiddelaar u zo goed mogelijk advies geven: hij moet de aard en het bedrag van het krediet zoeken die het meest geschikt zijn, rekening houdend met Zwarte lijstuw financiële situatie en met het doel van het krediet.
Als u met een kredietbemiddelaar werkt, mag deze de kredietaanvragen niet splitsen (bijv.: de helft van het gevraagde bedrag wordt aangevraagd in het kader van een overeenkomst bij kredietinstelling X en de andere helft bij kredietinstelling Y). De “splitsing van overeenkomsten” die vroeger op grote schaal werd toegepast, is dus verboden sinds 1 juni 2003.
De kredietovereenkomst wordt gesloten d.m.v. de ondertekening van een kredietovereenkomst die
is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen zijn die een duidelijk, apart belang hebben in het kader van de kredietovereenkomst (bijv.: de voornaamste kredietnemer, de persoon die zich borg stelt,…). Er is tevens een extra exemplaar voor de kredietbemiddelaar.
Naast een exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst moet de kredietgever of kredietbemiddelaar de consument vanaf 1 december 2010 ook kosteloos een informatiefiche ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’, voorafgaandelijk aan het ondertekenen van het kredietcontract, bezorgen.  Die fiche is opgesteld in eenvoudige taal en bevat alle informatie om een consumentenkrediet goed te analyseren. Ze moet de consument helpen om de offertes van de verschillende aanbieders te vergelijken.
Op dit document, SECCI genoemd en dat voor alle kredietgevers hetzelfde en uniform is, moeten alle kredietgevers het kredietbedrag, tarief, maandbedrag, totale kostprijs, kenbaar maken. De gegevens van het aan u overhandigd SECCI moeten overeenstemmen (dezelfde zijn) als op het kredietcontract. Op die manier zal u in staat zijn een degelijke vergelijking te kunnen maken.
Voor de kredieten in de vorm van een geoorloofde debetstand op een rekening die op verzoek van de kredietgever terugbetaalbaar zijn, de overschrijdingen, de kredietovereenkomsten gesloten met een beleggingsonderneming en de kredietovereenkomsten die erin voorzien dat de kredietgever en de consument een regeling voor uitstel of aflossing treffen als de consument zijn verplichtingen niet is nagekomen, is er een aparte informatiefiche ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ voorzien.

De kredietovereenkomst wordt gesloten door de ondertekening van alle contracterende partijen en wordt opgesteld op papier of een andere duurzame drager. De ondertekening kan dus ook elektronisch gebeuren. Elke partij en de kredietbemiddelaar krijgen een exemplaar van de kredietovereenkomst. Behalve voor de kredietopening is geen enkele kredietovereenkomst van bepaalde duur met aflossing van kapitaal voltrokken zolang er geen aflossingstabel werd overhandigd aan iedere partij.

Bij een kredietopening moet de consument zijn handtekening laten voorafgaan door de vermelding van het kredietbedrag: “Gelezen en goedgekeurd voor ...euro op krediet”.
Bij alle overige kredietovereenkomsten moet de consument zijn handtekening laten voorafgaan door de vermelding van het totale door de consument terug te betalen bedrag: “Gelezen en goedgekeurd voor ... euro terug te betalen”. In beide gevallen moet de consument er ook de datum en het precieze adres van de ondertekening van het contract op vermelden.
De wet van 13 juni 2010 somt alle elementen op die in een kredietovereenkomst, en bij een krediet in de vorm van een geoorloofde debetstanden op een rekening terugbetaalbaar op verzoek van de kredietgever of binnen een termijn van drie maanden, moeten vermeld worden (art. 12 §§ 2 en 3).

De kredietgever mag slechts een kredietovereenkomst sluiten als hij eerst bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft nagegaan of de kredietnemer zijn verplichtingen zal kunnen nakomen. De Koning bepaalt op welke manier de kredietgever moet bewijzen dat hij de Centrale heeft geraadpleegd en legt de bewaringstermijn voor dit bewijs vast.
Meer informatie over de zwarte lijst kan u terugvinden op www.dignitas.be
Vanaf 1 december 2010 heeft de consument het recht, zonder dat hij hiervoor een reden opgeeft, om de kredietovereenkomst te herroepen binnen een termijn van veertien dagen (in plaats van zeven dagen). De termijn van dit herroepingrecht gaat in op de dag van het sluiten van de kredietovereenkomst of op de dag waarop de consument de contractuele voorwaarden en informatie (aflossingstabel) ontvangt, als die dag later valt dan de dag waarop de kredietovereenkomst werd gesloten. Dit geldt niet voor kredietovereenkomsten die volgens de wet door tussenkomst van een notaris moeten gesloten worden.
Voor alle contracten van leningen op afbetaling moet de consument zijn handtekening laten voorafgaan door de vermelding: “Gelezen en goedgekeurd voor… euro terug te betalen”.
In alle gevallen dient de handgeschreven vermelding ook nog de datum en het nauwkeurige adres van de plaats van de ondertekening van de overeenkomst bijgevoegd te worden.
Dan zijn er nog enkele andere bepalingen waarop u moet letten.

 • U mag geen wisselbrieven of orderbriefjes ondertekenen om de betaling te beloven of te waarborgen op grond van een kredietovereenkomst. Evenmin mag u cheques uitschrijven ter waarborg van verbintenissen op grond van een kredietovereenkomst.
 • Boven het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage mogen geen andere kosten of vergoedingen van de consument worden geëist dan die welke uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Laat u nooit vangen door kredietkaarten af te sluiten! Kredietkaarten zijn duur en onduidelijk! Het openen van een krediet gebeurt vaak daadwerkelijk met de uitreiking van een kaart en een “maandelijks minimum” dat men dient af te betalen. Een dergelijke kredietopening is veel duurder dan een klassieke lening. Achter het argument van een soepel gebruiksgemak zit een uiterst dure kredietvorm verborgen. Wanneer men het maximum uit de toegestane kredietlijn heeft gehaald, is het dikwijls heel moeilijk, en gewoonlijk quasi onmogelijk om deze uitgaven weer op nul te brengen… Deze formules van zogezegd “ soepel krediet “ moet worden afgeraden en zijn vaak de oorzaak van grote ellende.
Om de recente maximale JKP's te kennen, klikt u hier .
De meeste kredietovereenkomsten hebben een duidelijk bepaalde looptijd (bijv. de lening op afbetaling). Is dit niet het geval, (en we denken uiteraard meteen aan kredietopeningen), dan legt de wet een zogenaamde “nulstelling” op. De nulstelling geldt voor kredietovereenkomsten met een onbepaalde duur of een duur van meer dan vijf jaar die niet in de periodieke terugbetaling van kapitaal voorzien. In deze veronderstelling moet de overeenkomst een termijn voorzien waarbinnen het totaal terug te betalen bedrag op "nul" dient gesteld te worden.

Als u uw krediet niet kan terugbetalen beginnen de problemen ! Dan komt het er op aan om snel te reageren.
Als het om voorbijgaande problemen gaat, dan neemt u contact met de kredietgever en u legt hem de situatie uit waarna u hem dringend om een regeling verzoekt. U zou ook contact kunnen nemen met het Vlaams centrum schuldbemiddeling.
Als de situatie blijft duren, dan zal de kredietgever het krediet opzeggen en de volledige terugbetaling vragen. Hij kan dit doen als u minstens twee aflossingen niet heeft betaald of wanneer u een som die 20% bedraagt van het terug te betalen totaal niet heeft betaald en wanneer u een maand nadat de kredietgever u per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld, nog niet heeft betaald.
U mag ons steeds om raad vragen. Metrofin.be zal u steeds helpen om een oplossing te zoeken. 03.227.38.40 of info@metrofin.be
Hoelang staat u op de zwarte lijst?

Eén jaar vanaf het moment dat er geen achterstallen meer zijn. Wanneer u de verschuldigde aflossingen wel heeft betaald (regulariseert) dan blijft u een jaar erop staan vanaf de datum van de regularisatie. Deze termijn mag in geen enkel geval leiden tot een overschrijding van de periode van tien jaar bewaring berekend vanaf de datum van de eerste registratie van de ingebrekestelling voor betaling.
Twee jaar vanaf het moment dat de volledige schuld is betaald, als de kredietovereenkomst werd opgezegd.
Tien jaar vanaf het moment van registratie, als de schuld niet werd betaald. Wanneer u de verschuldigde aflossingen niet heeft betaald (niet geregulariseerd) blijft u tien jaar erop staan vanaf de datum van de eerste registratie van de ingebrekestelling voor de betaling.
Voor inschrijvingen betreffende de collectieve schuldenregeling kijkt u eens op de website van de collectieve schuldenregeling : http://mineco.fgov.be/protection_consumer/debt/debt1_nl.htm
U kunt dus niet zomaar de registratie laten schrappen. U kunt wel inzage krijgen van deze gegevens. Daarvoor moet u een brief schrijven aan de Nationale Bank, Centrale voor Kredieten aan Particulieren, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
Bij deze brief moet u een kopie doen van de voor- en achterkant van de identiteitskaart. Zijn er volgens u foute gegevens opgeslagen, dan kunt u een rechtzetting vragen. U moet dan wel documenten bijvoegen die bewijzen dat er inderdaad een fout werd begaan.

En als de kredietgever mij ten onrechte op de”zwarte lijst” heeft gezet ?

Als u vaststelt dat de kredietgever u ten onrechte heeft laten registreren op de zwarte lijst, dan heeft u zonder kosten recht op een rechtzetting of op het schrappen van uw naam van zulk een lijst bij de kredietgever en bij de Nationale Bank. In dat geval moet u bij uw verzoek een fotokopie van uw overeenkomst voegen samen met elk ander document dat uw argumenten op duidelijke gronden rechtvaardigt.
Het is raadzaam om deze rechtzetting aan de kredietgever zelf te vragen want hij alleen kent uw situatie nauwkeurig.
Gaat men niet in op uw vraag, dan kunt u nog altijd klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, F.O.D. Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Consumenten met financiële problemen zijn gebaat bij een spreiding van de afbetalingslast over een langere termijn.
Momenteel kan alleen de vrederechter besluiten om een bestaande kredietovereenkomst te herzien. Vanaf 1 december 2010 kunnen de kredietverlener en de consument in onderling overleg afspraken maken om hun kredietovereenkomst te wijzigen in het voordeel van de consument.

U mag ons steeds om raad vragen. Metrofin.be zal u steeds helpen om een oplossing te zoeken.
Bel, fax, kom of mail: 03.227.38.40   info@metrofin.be

 10 tips om niet op de zwarte lijst te komen.
 
1. Stel een budget op
"Het is belangrijk dat u budgetteert met reserve om onverwachte uitgaven of financiële tegenslagen aan te kunnen", zegt Dirk De Clerck, coördinator van het Vlaamse Centrum voor Schuldbemiddeling.
Jongen mensen missen vandaag vaak budgetteringsinzicht en weerbaarheid aan reclame. Schulden voorkomen is beter dan ze te moeten afbetalen. Iedereen, of je nu een gezin hebt of een single  bent, moet daarom niet enkel zijn inkomsten in vraag stellen, maar vooral zijn kosten tegenover dat inkomen plaatsen. En daarbij mag men niet vergeten om naast de variabele en vaste kosten ook de toekomstige kosten in rekening te brengen.

2. Zijn uw basisbehoeften echt nodig ?
"Schulden zijn daardoor niet enkel een probleem voor mensen met een laag inkomen of voor eenoudergezinnen, maar ze komen meer en meer voor bij tweeverdieners en bij de middenklasse", aldus De Clerck.
De consumptiemaatschappij creëert kunstmatig nieuwe behoeften (3D TV, Ipad) en die wegen zwaar door op de maandelijkse uitgaven die een doorsnee gezin heeft. .
LEES OOK: is uw budget bestand tegen de crisis?

3. Ken uw rechten en plichten
"Let op voor verleidelijke promotieacties met verborgen verplichtingen", zegt Dhr. De Clerck.
Vooral de kleine lettertjes van de contracten zijn van belang, want daarin staan gewoonlijk de procedures die worden toegepast bij niet naleving ervan en die kosten de consumenten vaak handenvol geld. Veel mensen kennen hun rechten niet en laten zich bv. door de banken en GSM operatoren, vaak dingen aanpraten, die vaak geen wettelijke grond hebben. Daarnaast brengen ondertekende contracten ook plichten met zich mee, die altijd moeten uitgevoerd worden.

4. Leer rekenen
“Wie zijn financiële problemen zelf probeert aan te pakken, vindt budgetplanners", zegt Dirk De Clerck.
Sinds vorig schooljaar heeft de overheid het vak financiële opvoeding in de eindtermen opgenomen. Jongeren komen vandaag veel meer dan vroeger al in hun jonge jaren in aanraking met commerciële contracten met mogelijk grote financiële gevolgen. Het is belangrijk dat de vaders en moeders van morgen daarop voorbereid worden. Volwassenen krijgen die kansen voorlopig nog niet. Alleen wie echt van geen hout pijlen meer weet te maken, kan in budgetbeheer gaan. Daarom een gouden tip: Betaal uw rekeningen op tijd met doorlopende opdrachten.
Want in 't rood gaan op de bank kost veel geld. Wie regelmatig zijn rekeningen te laat betaalt, komt daardoor vroeg of laat wel eens voor onaangename verrassingen te staan.

5. Betalingen uitstellen is een slecht idee
Wie op een dag een financieel probleem heeft, denkt dat betalingsuitstel het wondermiddel is. Ook een nieuwe lening is niet het ultieme redmiddel. Met een nieuwe put een andere vullen is geen oplossing. Als het om één achterstallige betaling gaat, klop dan aan bij familie, die willen u wellicht wel even helpen. Zijn de problemen complexer, ga dan onmiddellijk zelf naar uw schuldeiser toe en tracht een oplossing te vinden.  Doe het direct. Van uitstel komt immers afstel.
Leg ook in het begin van de maand een vast bedrag opzij. Veel mensen sparen pas als er aan het eind van de maand nog wat geld op de rekening overblijft nadat alle rekeningen al betaald zijn. Het is echter beter om in het begin van de maand, net nadat u uw loon ontvangen hebt, telkens een vast bedrag over te maken naar uw spaarrekening.

6. Onderhandel met de schuldeisers
Wie zijn leningen niet betaalt, steekt gewoonlijk zijn kop in het zand en geeft aan zijn schuldeisers niet thuis. Dat is volledig verkeerd. Tijdig open kaart spelen, kan veel extra kosten en zorgen voorkomen. Op onze website schrijven we dikwijls, wacht niet tot het te laat is. Wachten tot de deurwaarder voor de deur staat, is totaal verkeerd en kost een pak meer geld.

7. Geloof niet in sprookjes
"Laat uw leningen centraliseren" is een veel gehoorde slogan. Nieuwe leningen die oude leningen groeperen en zo een einde maken aan de wirwar van contracten en verplichtingen, zijn echter ook niet altijd de oplossing. Vaak betaalt men voor het samenvoegen van verschillende leningen een hogere intrest dan die van de leningen die werden overgenomen.
Het samenvoegen van verschillende kredieten is dus niet altijd de oplossing. Zeker niet als de nieuwe lening die de oude leningen overneemt, wordt aangegaan tegen een hogere intrestvoet dan de vorige lening die ze vervangen. Dan maakt de terugbetaling van de nieuwe lening alleen maar duurder.
Een centralisatie moet uw huidige toestand verbeteren.
Hebt u vragen mag u ons steeds bellen op 03 227.38.40.

8. Raadpleeg een schuldbemiddelaar
Wanneer uw schuldenlast niet meer te overzien is of te complex is geworden, ga dan naar het OCMW van uw gemeente of via het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk en vraag de hulp van een schuldbemiddelaar. Die instanties helpen bij het opstellen van uw schuldenlijst, onderhandelen met de banken en belastingen en stellen een afbetalingsplan op.
Via de link hierna kom je bij de erkende diensten voor schuldbemiddeling. Ze staan vermeld per provincie en zijn dan alfabetisch gerangschikt per gemeente.
http://www.centrumschuldbemiddeling.be/index.php?page=113

9. Collectieve schuldbemiddeling
Val je zonder werk, word je verwikkeld in een echtscheiding, zit je zonder inkomen, dan kan je om een collectieve schuldenregeling vragen. Dit is een procedure waarbij de rechter een advocaat aanstelt als schuldbemiddelaar. Bij deze regeling word je beschermd tegen je schuldeisers en zal je over een vast inkomen mogen blijven beschikken om verder te leven en zal je uw schulden beetje bij beetje afbetalen. Want alle schulden worden bevroren en soms worden er zelfs schulden kwijtgescholden.

10. Verslaving kost veel geld
Sommige mensen zijn verslaafd aan gokken, anderen aan drinken, nog anderen aan sex. Een grote groep van mensen is verslaafd aan kopen (Oniomanie). Maar ook chat- en internetverslaving kosten handenvol geld voor sommige mensen. Besef je dat je onnodig geld uitgeeft, maar kan je jezelf niet in de hand houden, neem dan contact met een betreffende hulporganisatie. Samen met je begeleider geraak je er terug bovenop.  Zij zullen u immers zeggen dat u niet alleen bent.

De 361.955 wanbetalers hadden eind augustus een recordbedrag van 2,33 miljard euro aan achterstallige kredieten uitstaan. Het gaat om kredieten die drie maanden na vervaldag nog niet zijn aangezuiverd.

De grootste betalingsachterstand is te vinden bij de leningen op afbetaling (1,12 miljard euro, of 11 procent meer dan een jaar eerder). Daarna volgen de woonkredieten (786 miljoen euro, of plus 19 procent) en de kredietopeningen (365 miljoen euro, of plus 10 procent).
 
De 361.955 wanbetalers vertegenwoordigen 7,3 procent van alle 4,93 miljoen Belgen met minstens een krediet (zoals consumentenkrediet, een kredietkaart of een hypothecaire lening). De overgrote meerderheid van de kredietnemers heeft dus niet met grote betalingsachterstanden te maken. Maar het legertje wanbetalers zwelt sinds de economische crisis wel stelselmatig aan. In 2007, voor de economische crisis, waren er nog minder dan 340.000 wanbetalers.

U mag ons steeds om raad vragen. Metrofin.be zal u steeds helpen om een oplossing te zoeken.
Bel, fax, kom of mail: 03.227.38.40   info@metrofin.be

 
     
*=Lening op afbetaling alle doeleinden - Een krediet kan slechts toegestaan worden na goedkeuring van uw dossier door de kredietgevers die de bestanden van de Kredietcentrale voor Particulieren, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel raadpleegt. JKP = Jaarlijkse Kosten Percentage=aan een vaste debetrentevoet. Metrofin.be is de wettelijke afkorting van Metro Finance bvba kredietbemiddelaar, Frankrijklei 16 2000 Antwerpen. Ondernemingsnummer Antwerpen 0894.469.563. Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

 
     
 
     
Webeagle zoekmachine-optimalisatie
 
Home | Lening op afbetaling | Herfinanciering | Verkoop op afbetaling | Tarieven
Online aanvraag | Vraag & antwoord | Geld lenen | Routebeschrijving | Contact
Sitemap | Privacy