Metrofin: Geld lenen met de glimlach  
Bank Geld Vakantie Auto Huis Trouwen
Menu   Home / De belgische wetgeving over het lenen van geld   
Home
Lening op afbetaling
Herfinanciering
Verkoop op afbetaling
Tarieven
Online aanvraag
Zwarte lijst
Vraag & antwoord
Contact
Routebeschrijving
Contact
Reacties van klanten
  Na één mailtje wist ik al dat ik bij Metrofin.be een pak minder zou betalen voor mijn lening.
  Sinds we onze lopende hypotheek door Metrofin.be lieten herfinancieren kunnen we eindelijk terug genieten van het leven.
 

Bedankt Metrofin.be, dankzij jullie konden we ons huis, na dat ongeluk van mijn man, behouden. U deed meer dan onze eigen bank. Jullie zijn tenminste mensen met een hart.
Nu lig ik ’s nachts niet meer te woelen! Metrofin.be bezorgde ons de financiële ademruimte die nodig was om zonder slapeloze nachten gelukkig verder te leven.

   
 

Vraag en antwoord

Start online aanvraag: Stap 1 stap2 stap2 stap2 stap2

De Belgische wetgeving over het lenen van geld

Niet alleen Metrofin.be wil u het best passend krediet geven, ook de wetgever wil dat u een passend krediet ondertekent. De Federale Overheidsdienst economie - afdeling krediet - is met uw financiële toestand bekommerd.
Op 1 december 2010 werden de regels voor het consumentenkrediet voor alle kredietgevers zoals Citibank – Credit Europe - Cofidis – Record - Krefima - Elantis - BNP Paribas - KBC- Ethias, maar ook voor alle kredietbemiddelaars zoals Metrofin.be, Mevrouw Leemans kredieten, Quickkrediet, Credicourt, Kredit Sevice - Credisol - Crefibel e.a. gevoelig gestrengd.

De wet van 13 juni 2010 stemt de ‘wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet’ (afgekort WCK) af op de ‘Europese richtlijn over de kredietovereenkomsten voor consumenten’ en schaaft ze op diverse punten bij.
Misbruiken worden beter en strenger aangepakt. De Economische Inspectie krijgt alvast extra bevoegdheden om op te treden. Het verplicht gebruik van de boodschap “Let op, geld lenen kost ook geld” op elke kredietreclame is de slogan van de hervorming.

Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen die het meest in het oog springen:

De wet van 13 juni 2010 past volgende definities aan:

 • kredietgever
 • kredietbemiddelaar
 • totale kosten van het krediet voor de consument
 • jaarlijkse kostenpercentage
 • debetrentevoet
 • verkoop op afbetaling
 • financieringshuur
 • kapitaal voor de geoorloofde debetstanden op een rekening en de overschrijdingen zonder regeling voor gespreide terugbetaling van de hoofdsom
 • gelieerde kredietovereenkomst
 • de duurzame drager.

Ze voegt volgende nieuwe definities toe: vaste debetrentevoet, geoorloofde debetstand op een rekening, overschrijding, kredietbedrag, totaal door de consument te betalen bedrag, rekening, en ‘leuren met een kredietovereenkomst’.

De ‘nieuwe’ wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (WCK) is van toepassing op de kredietovereenkomsten gesloten met een consument die in België zijn gewone verblijfplaats heeft, op voorwaarde dat:

 • de kredietgever zijn commerciële of beroepsactiviteiten in België ontplooit
 • dergelijke activiteiten met eender welke middelen richt op België of op verscheidene landen, inclusief België, en de overeenkomst onder die activiteiten valt

Partijen kunnen echter het recht kiezen dat van toepassing is op een overeenkomst die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, lid 1 van Verordening (EG) nr. 593/2008. Door deze keuze mag de consument wel niet de bescherming verliezen die hij geniet op basis van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan afgeweken worden volgens de Belgische regelgeving bij gebreke van rechtskeuze.

Alle reclame waarin een rentevoet of cijfers over de kosten van het krediet voor de consument worden vermeld, moet vanaf 1 december 2010 op een duidelijke, beknopte, opvallende en eventueel hoorbare manier aan de hand van een representatief voorbeeld de volgende standaardinformatie bevatten:

 • de debetrentevoet (vast en/of veranderlijk), met informatie over eventuele kosten die in de totale kosten van het consumentenkrediet zijn opgenomen
 • het kredietbedrag
 • het jaarlijkse kostenpercentage
 • de duur van de kredietovereenkomst
 • bij een krediet in de vorm van uitstel van betaling voor een bepaald goed of een bepaalde dienst, de contante prijs en het bedrag van eventuele voorschotten
 • het totale door de consument te betalen bedrag en het bedrag van de afbetalingstermijnen.

De Koning bepaalt voor iedere reclame de grootte van de lettertekens van de verschillende soorten informatie.

Het kredietbedrag moet gebaseerd zijn op het gemiddelde kredietbedrag dat, naargelang het soort kredietovereenkomst waarvoor reclame wordt gemaakt, representatief is voor de aanbiedingen van de kredietgever of de kredietbemiddelaar.
Indien er meerdere soorten van kredietovereenkomsten tegelijkertijd worden aangeboden, moet er voor iedere soort een afzonderlijk representatief voorbeeld gegeven worden.

Vanaf 1 december 2010 moet in elke reclame voor consumentenkrediet de boodschap “Let op, geld lenen kost ook geld” toegevoegd worden. De grootte van de lettertekens van deze boodschap wordt bij KB vastgelegd.

Naast een exemplaar van de ontwerpkredietovereenkomst moet de kredietgever of kredietbemiddelaar de consument vanaf 1 december 2010 ook kosteloos een informatiefiche ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ bezorgen (model in bijlage 1 bij de wet van 13 juni 2010). Die fiche is opgesteld in eenvoudige taal en bevat alle informatie om een consumentenkrediet goed te analyseren. Ze moet de consument helpen om de offertes van de verschillende aanbieders te vergelijken.
Voor de kredieten in de vorm van een geoorloofde debetstand op een rekening die op verzoek van de kredietgever terugbetaalbaar zijn, de overschrijdingen, de kredietovereenkomsten gesloten met een beleggingsonderneming en de kredietovereenkomsten die erin voorzien dat de kredietgever en de consument een regeling voor uitstel of aflossing treffen als de consument zijn verplichtingen niet is nagekomen, is er een aparte informatiefiche ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’

 KLIK HIER OM UW LENING OP AFBETALING ONLINE AAN TE VRAGEN

  Terug naar overzicht
   
 
     
*=Lening op afbetaling alle doeleinden - Een krediet kan slechts toegestaan worden na goedkeuring van uw dossier door de kredietgevers die de bestanden van de Kredietcentrale voor Particulieren, Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel raadpleegt. JKP = Jaarlijkse Kosten Percentage=aan een vaste debetrentevoet. Metrofin.be is de wettelijke afkorting van Metro Finance bvba kredietbemiddelaar, Frankrijklei 16 2000 Antwerpen. Ondernemingsnummer Antwerpen 0894.469.563. Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

 
     
 
     
Webeagle zoekmachine-optimalisatie
 
Home | Lening op afbetaling | Herfinanciering | Verkoop op afbetaling | Tarieven
Online aanvraag | Vraag & antwoord | Geld lenen | Routebeschrijving | Contact
Sitemap | Privacy